Ubezpieczenie

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku szkolnym 2022/2023, przedszkole nie ubezpiecza dzieci z tytułu tzw. NNW szkolnego.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka. Do Państwa należy decyzja czy Wasze dziecko będzie ubezpieczone oraz wybór ubezpieczyciela i wybór oferty.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego macie Państwo możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW swoich dzieci.

Otrzymaliśmy propozycję oferty z której mogą Państwo skorzystać. Poniżej informacje dotyczące oferty:

LINK DO ZAKUPU UBEZPIECZENIA:

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=nnw2022&kod-znizkowy=11208885/A

Do pobrania: Załącznik

Kontakt do przedstawiciela, który udzieli Państwu wszelkich informacji.

Dariusz Drzeniek

tel. 509-550-360

Przedszkole nie udziela żadnych informacji oraz nie zbiera składek.

Rekrutacja 2022/2023

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
CHCĄCYCH ZAPISAĆ
SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
odbędzie się drogą internetową na stronie:
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
(aktywna od 1.03)

w terminie
od 1.03.2022 r. od godziny 8:00
do 15.03.2022 r. do godziny 15:00

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ( wymagane są podpisy obojga rodziców).

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA

 
Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
składają deklarację o kontynuowaniu bądź rezygnacji w wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce.
Składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w terminie:

od 15.02.2022 r. od godziny 8:00 do
21.02.2022 r. do godziny 15:00

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejska w naszym przedszkolu.
 
Wypełniony druk należy złożyć OSOBIŚCIE w sekretariacie .

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr SP.0050.2.7.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

Mapa strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskie Przedszkole Nr 18

Miejskie Przedszkole Nr 18 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 18.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Gil.
 • E-mail: biuro@mp18.pl
 • Telefon: 32 248 64 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18
 • Adres: ul. Kazimierza 4
  41-709 Ruda Śląska
 • E-mail: biuro@mp18.pl
 • Telefon: 32 248 64 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia.

Do obydwu prowadzi kilkudziesięcio metrowy chodnik, przed wejściem jest stopień.

– Dla klientów dostępne jest 1 wejście. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie domofonu (w godzinach zamknięcia placówki). Po pokonaniu kilku schodów znajdują się drugie drzwi otwierane ręcznie prowadzące korytarzem do biur i szatni.

– Drugie wejście znajduje się na terenie ogrodu przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw posiłków z firmy cateringowej oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne.

Drzwi otwierane są ręcznie, po pokonaniu kilku schodów można wejść na wyższe kondygnacje bądź poprzez szatnię dojść do biur.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na publicznej drodze dojazdowej do przedszkola. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Religia 2020/2021

12.04.2021
Dzieci starsze:
Dzisiaj chcemy porozmawiać o wodzie. Woda jest bardzo ważna dla ludzi, zwierząt i roślin. Bez wody nie ma życia na ziemi.
Zastanów się do czego potrzebujemy wody? Dlaczego trzeba ją szanować?
Woda jest też bardzo potrzebna w kościele. Wchodząc do kościoła robimy znak krzyża wodą święconą, czasem kapłan kropi nas wodą, ale najbardziej jest potrzebna do chrztu świętego. Zapytaj rodziców jak wyglądał twój chrzest, zobacz zdjęcia z tej uroczystości. Najważniejszą chwilą w czasie chrztu jest, kiedy kapłan polewa głowę dziecka wodą święconą i mówi słowa „ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” i wtedy serduszko dziecka staje się czyste, a ono staje się dzieckiem Bożym.
Na zadanie masz dzisiaj ucałować mamę i tatę i podziękować im za chrzest święty.


13.04.2021
Dzieci młodsze:
Na ostatniej religii mówiliśmy o miłości Pan Boga do ludzi. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o miłości między ludźmi. To Pan Jezus nauczył nas kochać się wzajemnie. Jak był na ziemi, to troszczył się i pomagał wszystkim ludziom, którzy Go oto prosili. Dziś Pan Jezus uczy nas jak mamy kochać naszych bliskich.
Postaraj się zrobić coś dobrego dla mamy i taty.
Narysuj dla nich na kartce z bloku piękny, duży, kolorowy kwiatek i daj im w prezencie.

Dzieci starsze:
Na początek rozwiąż zagadkę:
Jaki to dzień,
gdy dzwoń głośno woła:
nie pracuj dzisiaj
spiesz do kościoła!
Na pewno odgadłeś, że to niedziela. Dzisiaj chcemy porozmawiać o niedzieli. Niedziela dla nas jest bardzo ważna, bo w tym dniu zmartwychwstał Pan Jezus.
Zajrzyj do kalendarza i i zobacz jakim kolorem zaznaczona jest niedziela. Niedziela jest inna od pozostałych dni tygodnia, bo w niedzielę świętujemy. Idziemy do kościoła. Poszukaj obrazek z kościołem lub przypomnij sobie jak wygląda kościół – czym różni się od naszych domów. W kościele zawsze trzeba być grzecznym, bo jesteśmy gośćmi Pana Jezusa.
Niedziela, to też dzień odpoczynku z rodziną. Zastanów się z rodzicami co będziecie robić razem w niedzielę
i narysuj to na kartce z bloku.
Miłej pracy
Barbara Bursy.

 

Grupa młodsza:
Dzisiaj chcemy porozmawiać o miłości Pana Boga.
Pan Bóg nas bardzo kocha, a dzieci i dorośli starają się na tę miłość odpowiedzieć. Możemy okazywać miłość Panu Bogu w różny sposób np. gdy jesteśmy grzeczni idziemy z rodzicami do kościoła, pomagamy bliskim albo pięknie się modlimy.
Na zadanie proszę naucz się krótkiej modlitwy o miłości do pana Boga.
„Boże choć Cię nie pojmuje, jednak nad wszystko miłuje,
nad wszystko co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone”
Na kartce z bloku narysuj duże serce I pokoloruj je na czerwono.
Miłej pracy
Barbara Bursy.

 
 
Grupa starsza:
Dziś chcemy porozmawiać o Panu Jezusie Zmartwychwstałym.
Po czym Go rozpoznać – ma w ręku chorągiew, bo zwyciężył szatana i śmierć (wstał z grobu) ma na ciele pięć ran na rękach i nogach ślady po gwoździach i przebity bok. Jeśli masz Biblię dla dzieci to poszukaj w niej opowiadanie o zmartwychwstaniu i przyjrzyj się ilustracji.
Razem z rodzicami po dziękuj Panu Jezusowi za życie i zdrowie całej rodziny. Pokoloruj Pana Jezusa zmartwychwstałego.
kolorowanka0001

 

 

Grupa młodsza:
Dzisiaj chcemy porozmawiać o Świętach Wielkanocnych. Pan Jezus zmartwychwstał i wszyscy się cieszą, bo otworzył niebo. W Wielką Sobotę dzieci idą z koszykiem do kościoła, by poświęcić jedzenie które będziemy jeść w czasie świąt.
Zapytaj mamę co należy włożyć do koszyczka? Pokoloruj obrazek

 
kolorowanka0002
 
 
Grupa starsza
Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o krzyżu. Odszukaj w twoim domu gdzie wisi, albo stoi krzyż.
Popatrz kto na nim umarł. Zrób starannie znak krzyża. W Wielki Piątek przeżywamy jak Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, dlatego kiedy będziesz smutny albo chory przypomnij sobie Pan Jezusa, który też bardzo cierpiał i bądź odważny i dzielny, bo Pan Jezus jest z tobą i cię bardzo kocha.
Narysuj na kartce z bloku duży krzyż a na nim czerwone serce.
 
Grupa młodsza
Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o Panu Jezusie, który chce być naszym Przyjacielem. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi dzieci chętnie do Niego przychodziły, a Pan Jezus je błogosławił. Teraz Pan Jezus też bardzo kocha dzieci i czeka na was w modlitwie i kościele.
Pokoloruj obrazek z Panem Jezusem i dziećmi. 
 
p j blogoslawi dzieci

Grupa Młodsza
W tym tygodniu na religii mieliśmy uczyć się jak prosić Pana Boga i ludzi. Poproś dobrego Boga na modlitwie o zdrowie dla wszystkich ludzi i narysuj na dużej kartce o co prosisz najczęściej mamusię lub tatusia.

Język angielski 2020/2021

Grupa Misie – język angielski 12.04 – 14.04.2021 r.

Grupa Pszczółki – język angielski 12.04 – 14.04.2021 r.

Grupa Skrzaty – język angielski 12.04 – 14.04.2021 r.

Grupa Żabki – język angielski 12.04 – 14.04.2021 r.

Grupa skrzaty 07.04.2021

Grupa pszczółki 07.04.2021

Grupa żabki 07.04.2021

Grupa misie 07.04.2021

Grupa Żabki – język angielski 22.03 – 24.03

Grupa Skrzaty – język angielski 22.03 – 24.03

Grupa Pszczółki – język angielski 22.03 – 24.03

Grupa Misie – język angielski 22.03 – 24.03

 

Grupa pszczółki – język angielski

Grupa skrzaty – język angielski 

Grupa misie – język angielski

Grupa żabki – język angielski

Zajęcia i zabawy logopedyczne 2020/2021

Zabawy logopedyczne scenariusz

Ćwiczenia zdalne

Zapraszam do korzystania z ćwiczeń podzielonych w folderach, przypisanych do określonej wady wymowy 🙂

Foldery: Google Drive

Dzień dobry,
Zapraszam do udziału w zabawach logopedycznych 🙂
W razie jakichkolwiek pytań czy chęci otrzymania dodatkowych zindywidualizowanych ćwiczeń zapraszam do kontaktu mailowego:
m.olbrich@mp18.pl

 

image0 image2

historyjka obrazkowa wielkanocne zabawy 1 historyjka obrazkowa wielkanocne zabawy 2

zabawy z gloska s 1 zabawy z gloska s 2 zabawy z gloska sz 1zabawy z gloska sz 2 zabawy z gloska sz 3