RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejskiego Przedszkola nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41 – 709), przy ulicy Kazimierza 4 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Miejskie Przedszkole nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), przy ulicy Kazimierza 4. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres przedszkola z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania przedszkola. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania przedszkolem, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez przedszkole).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Klaudia Kazanecka, e-mail: iod@gmainvest.pl

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  •  ANGIELSKI

Zajęcia nauki języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach przedszkolnych. Nauczyciel – mgr Jagoda Długosz.

W grupie „Skrzaty” poniedziałek w godz. od 9.15 – 9.30, czwartek w godz. od 9.15 – 9.30 

W grupie „Żabki”  poniedziałek w godz. od 9.00 – 9.15, czwartek w godz. od 9.00 – 9.15

W grupie „Misie”  poniedziałek w godz. od 8.00 – 8.30, czwartek w godz. od 8.00 – 8.30

W grupie „Pszczółki”  poniedziałek w godz. od 8.30 – 9.00, czwartek w godz. od 8.30 – 9.00

RELIGIA

Religia prowadzona jest w poniedziałki i wtorki. Nauczyciel – mgr Barbara Bursy.

W grupie „Żabki”  w godz. od 8.15 – 8.30 

W grupie „Skrzaty”  w godz. od 8.30 – 9.00 

W grupie „Misie” w godz. od 9.00 – 9.30

W grupie „Pszczółki”  w godz. od 9.30 – 10.00 

 

  • TERAPIA PEDAGOGICZNA prowadzona jest w ramach udzielania przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Z dziećmi, które wymagają dodatkowego wsparcia i pomocy prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia te realizuje nauczyciel – mgr Monika Ciesielska w poniedziałki i piątki. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – mgr Monika Ciesielska

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek  8.00 – 11.30 i piątek w godz. 8.00 – 10.30
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • LOGOPEDIA – mgr Magdalena Olbrich

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.30,  środa 13.00 – 14.30 , piątek 9.30 – 10.30
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • PEDAGOG SPECJALNY – mgr Magdalena Olbrich poniedziałki 8.30-11.00, piątek 7.00 – 9.30. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– zabawy integrujące grupę,
– praca korekcyjno-wspomagająca, indywidualna i w małych grupach,
– praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 8.80 Śniadanie:
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.45 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych:
– zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową,
– zabawy dydaktyczne,
– spacery i wycieczki,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca korekcyjno – wspomagająca,
– czynności porządkowo-higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad:
– czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejetności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
– pogadanka na temat zdrowego odżywiania się.

12.30 – 13.45 Stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych:
– odpoczynek poobiedni (grupa Skrzaty),
– relaksacja,
– zabawy i zajęcia edukacyjne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca z dzieckiem zdolnym.

13.45 – 14.15 Podwieczorek:
– czynności porzadkowo-higieniczne,
– pomoc w nakrywaniu posiłku.

14.30 – 16.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– gry dydaktyczne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy ruchowe,
– czynności porządkowe.

Grupy

Grupy wiekowe w przedszkolu.

Grupa I Skrzaty 3 latki

nauczyciel:

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk, Pani mgr Elżbieta Tracichleb

 

Grupa II Żabki 3-4 latki

nauczyciele:

Pani mgr Emilia Balcerzak, Pani mgr Joanna Miliczek

 

Grupa III Misie 4-5 latki

nauczyciele:

Pani mgr Natalia Bobrek, Pani mgr Katarzyna Walenciak

 

Grupa IV Pszczółki 5-6 latki

nauczyciele:

Pani mgr Magdalena Olbrich, Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Informacje ogólne

  • Placówka jest czynna w godzinach od 8.00 do 16.30.
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte w godzinach 8.15 do 12.45 oraz 13.45 do 14.15
  • Liczba oddziałów wynosi 4.
  • Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100.
  • Placówka nasza zatrudnia psychologa oraz logopedę oraz pedagoga specjalnego, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. 

Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Katarzyna Walenciak

Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Magdalena Olbrich

Pani mgr Natalia Bobrek

Pani mgr Joanna Ziółkowska 

Pani mgr Alina Wyskowska 

Pani mgr Emilia Balcerzak

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog

Pani mgr Magdalena Olbrich – logopeda, pedagog specjalny

Pani mgr Anna Jarczyk – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Jagoda Długosz – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego (zastępstwo)

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
     Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl
     Pani Anna Koch – pracownik administracyjno-biurowy biuro@mp18.pl