RODO

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Kazimierza 4, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Miejskie Przedszkole nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Kazimierza 4. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.

W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa w oparciu, o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:

Klaudia Kazanecka e-mail: iod@apfsolutions.pl

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  •  ANGIELSKI

Zajęcia nauki języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach przedszkolnych. Nauczyciel – mgr Kinga Mikulska.

W grupie „Skrzaty” środa w godz. od 9.15 – 9.30, czwartek w godz. od 9.15 – 9.30 

W grupie „Żabki”  środa w godz. od 9.00 – 9.15, czwartek w godz. od 9.00 – 9.15

W grupie „Misie”  środa w godz. od 8.30 – 9.00, czwartek w godz. od 8.30 – 9.00

W grupie „Pszczółki”  środa w godz. od 8.00 – 8.30, czwartek w godz. od 8.00 – 8.30

RELIGIA

Religia prowadzona jest w poniedziałki i wtorki. Nauczyciel – mgr Barbara Bursy.

W grupie „Żabki”  w godz. od 8.15 – 8.30 

W grupie „Skrzaty”  w godz. od 8.30 – 8.45 

W grupie „Misie” w godz. od 9.30 – 10.00

W grupie „Pszczółki”  w godz. od 9.00 – 9.30 

 

  • TERAPIA PEDAGOGICZNA prowadzona jest w ramach udzielania przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Z dziećmi, które wymagają dodatkowego wsparcia i pomocy prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia te realizuje nauczyciel – mgr Monika Ciesielska w poniedziałki i czwartki. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM mgr Monika Ciesielska

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek  12.00 – 15.00 i piątek w godz. 8.00 – 11.00
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • LOGOPEDIA – mgr Emilia Balcerzak

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek w godz. 9.30-10.00, wtorek 9.30-10.00,  środa 8.00-12.00, czwartek 11.00-15.00
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • PEDAGOG SPECJALNY – mgr Monika Meiksner wtorki 9.30-14.30. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– zabawy integrujące grupę,
– praca korekcyjno-wspomagająca, indywidualna i w małych grupach,
– praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 8.80 Śniadanie:
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.45 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych:
– zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową,
– zabawy dydaktyczne,
– spacery i wycieczki,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca korekcyjno – wspomagająca,
– czynności porządkowo-higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad:
– czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejetności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
– pogadanka na temat zdrowego odżywiania się.

12.30 – 13.45 Stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych:
– odpoczynek poobiedni (grupa Skrzaty),
– relaksacja,
– zabawy i zajęcia edukacyjne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca z dzieckiem zdolnym.

13.45 – 14.30 Podwieczorek:
– czynności porządkowo-higieniczne,
– pomoc w nakrywaniu posiłku.

14.30 – 16.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– gry dydaktyczne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy ruchowe,
– czynności porządkowe.

Grupy

Grupy wiekowe w przedszkolu.

Grupa I Skrzaty 3-4 latki

nauczyciel:

Pani mgr Kinga Mikulska, Panie mgr Kornelia Pyryt

 

Grupa II Żabki 4 latki

nauczyciele:

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk, Pani mgr Katarzyna Walenciak, Panie mgr Kornelia Pyryt

 

Grupa III Misie 4-5 latki

nauczyciele:

Pani mgr Emilia Balcerzak, Panie mgr Kornelia Pyryt

 

Grupa IV Pszczółki 5-6 latki

nauczyciele:

Pani mgr Natalia Bobrek, Pani mgr Joanna Miliczek

Informacje ogólne

  • Placówka jest czynna w godzinach od 8.00 do 16.30.
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte w godzinach 8.15 do 12.45 oraz 13.45 do 14.30
  • Liczba oddziałów wynosi 4.
  • Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100.
  • Placówka nasza zatrudnia psychologa oraz logopedę oraz pedagoga specjalnego, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. 

Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk – wychowawca a.kowalczyk@mp18.pl

Pani mgr Emilia Balcerzak – wychowawca

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Katarzyna Walenciak 

Pani mgr Kinga Mikulska – wychowawca

Pani mgr Kornelia Pyryt

Pani mgr Natalia Bobrek – wychowawca

 

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Emilia Balcerzak – logopeda

Pani mgr Kinga Mikulska – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog m.ciesielska@mp18.pl

Pani mgr Monika Meiksner – pedagog specjalny

 

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Pani Anna Koch – pracownik administracyjny biuro@mp18.pl
Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl