Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskie Przedszkole Nr 18

Miejskie Przedszkole Nr 18 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 18.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Gil.
 • E-mail: biuro@mp18.pl
 • Telefon: 32 248 64 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18
 • Adres: ul. Kazimierza 4
  41-709 Ruda Śląska
 • E-mail: biuro@mp18.pl
 • Telefon: 32 248 64 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia.

Do obydwu prowadzi kilkudziesięcio metrowy chodnik, przed wejściem jest stopień.

– Dla klientów dostępne jest 1 wejście. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie domofonu (w godzinach zamknięcia placówki). Po pokonaniu kilku schodów znajdują się drugie drzwi otwierane ręcznie prowadzące korytarzem do biur i szatni.

– Drugie wejście znajduje się na terenie ogrodu przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw posiłków z firmy cateringowej oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne.

Drzwi otwierane są ręcznie, po pokonaniu kilku schodów można wejść na wyższe kondygnacje bądź poprzez szatnię dojść do biur.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na publicznej drodze dojazdowej do przedszkola. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Procedury COVID-19

Przypominamy:

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

1.Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

2.Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.

3.Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

W związku z pojawiającymi się, w niektórych krajach europejskich, przypadkami zachorowań na koronawirusa , kilka wskazań:

1.Bardzo prosimy, aby nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych oraz niewyleczonych!

2.Prosimy o zachowanie spokoju, kiedy nie miało się kontaktu z osobą chorą.

3.Jeżeli wróciliście Państwo z terenów występowania koronawirusa i występują objawy grypopochodne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

4.Warto przeczytać i zastosować:

http://www.gov.pl/koronawirus

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Rudzie Śląskiej

ATM Kids Ewidencja pobytu dziecka

Konto rodzica można utworzyć na stronie internetowej: www.eprzedszkole.com.pl

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka  w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Rudzie Śląskiej.

§ 1

1. W celu regulacji rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, zwany dalej systemem. System zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. Zarejestrowanie w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe.

3. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, rejestracja obecności dziecka w przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o ewidencję prowadzoną w wersji papierowej.

5. Opłata za pobyt dziecka jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczająca wymiar bezpłatnych 5 godzin pobiera się opłatę w wysokości 1.14 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

6. Informację związaną z należną kwotą za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w przedszkolu oraz za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karty zakupione przez placówkę są własnością Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej. Nie należy na nich umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

8. Fakt utraty karty należy zgłosić administracji przedszkola.

9. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty tj. koszt karty + koszt przesyłki.

10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.

11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą odpłatnie (koszt karty + koszt przesyłki) zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart.

§ 2

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka 
do czytnika.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny rozpoczęcia pracy przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 3

1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika .

2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do zakończenia pracy danego przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 4

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.mp18.pl.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
i jego stosowania oraz przekazywania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru karty w Rejestrze ewidencji kart (Załącznik nr 1).

Rekrutacja pracowników

Osoby, które chcą złożyć CV w Miejskim Przedszkolu nr 18 prosimy o dołączenie do CV (poniższych lub w tym stylu) dokumentów.


Rekrutacja na stanowisko nauczyciela:

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na stanowisko ……………………. w Miejskim Przedszkolu nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, przy ulicy Kazimierza 4 zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy Karta Nauczyciela.

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w Miejskim Przedszkolu nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, przy ulicy Kazimierza 4 zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy Karta Nauczyciela.

………………………………………………………………

(data i podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, przy ulicy Kazimierza 4;
 2. w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Rudzie Śląskiej wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko …………………………………w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
 • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy, ustawa Karta Nauczyciela);
 • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 22 1 §1 Kodeksu Pracy);
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 2. okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż:
 • okres wynikający z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. nie dłużej niż 2 lata,
 • w Miejskim Przedszkolu nr 18 od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
 1. posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
 1. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
 • dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Rekrutacja na inne stanowisko

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na stanowisko ………………………… w Miejskim Przedszkolu nr 18z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, przy ulicy Kazimierza 4 zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych.

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w Miejskim Przedszkolu nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, przy ulicy Kazimierza 4 zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych.

………………………………………………………………

(data i podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie, z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), przy ulicy Kazimierza 4 dalej jako Przedszkole/Administrator;
 2. w Miejskim Przedszkolu nr 18 wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko…………………………..,w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
 • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych);
 • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 22 1 §1 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych);
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 2. okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż:
 • okres wynikający z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. nie dłużej niż 2 lata,
 • w Miejskim Przedszkolu nr 18 od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
 1. posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
 1. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
 • dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Regulamin opłat za korzystanie z żywienia

Do pobrania:

Informacja o aktualnej stawce opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Regulamin w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

 

Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Konto rodzica można utworzyć na stronie internetowej: www.eprzedszkole.com.pl

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka  w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Rudzie Śląskiej.

§ 1

1. W celu regulacji rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, zwany dalej systemem. System zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. Zarejestrowanie w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe.

3. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, rejestracja obecności dziecka w przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o ewidencję prowadzoną w wersji papierowej.

5. Opłata za pobyt dziecka jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczająca wymiar bezpłatnych 5 godzin pobiera się opłatę w wysokości 1.14 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

6. Informację związaną z należną kwotą za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w przedszkolu oraz za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karty zakupione przez placówkę są własnością Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej. Nie należy na nich umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

8. Fakt utraty karty należy zgłosić administracji przedszkola.

9. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty tj. koszt karty + koszt przesyłki.

10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.

11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą odpłatnie (koszt karty + koszt przesyłki) zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart.

§ 2

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka 
do czytnika.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny rozpoczęcia pracy przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 3

1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika .

2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do zakończenia pracy danego przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 4

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.mp18.pl.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
i jego stosowania oraz przekazywania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru karty w Rejestrze ewidencji kart (Załącznik nr 1).

Podstawa programowa

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się podstawę programową:

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form

wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

a) szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosuje się także

do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.

poz. 1903).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 356

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania

przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego

zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,

zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych

przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to

realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 356

2

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w t ym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do

etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –

kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 356

3

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli

z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości

realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności

higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności

precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,

skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,

materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów

jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio

ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,

kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej

postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie

systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich

przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 356

4

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np.

w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci

i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka

form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe

lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje

własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,

np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do

nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji

estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy

sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy

w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas

odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość

okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich

indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego

dziecka, grupy.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 356

5

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim

otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu,

gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji

i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim

otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie

zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,

poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku

i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od

medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych

odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów

drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej

aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność

zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe,

recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa

je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym

doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,

porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.

dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki

z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy

w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub

rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci

w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości

narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia

Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu

słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty

wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru,

wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów,

przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch

przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci

kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki

znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 356

6

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte

w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje

się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej

przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje

przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy

własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,

kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,

wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,

a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń

i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi

i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje

z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami

dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym

nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je,

rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,

burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew,

zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku

przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,

wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,

konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla

danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste

wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek

opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,

ruchem, mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa

wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 356

7

czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie

ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych

np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty

narodowej lub etnicznej;

23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów

i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach:

powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens

krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem,

rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej –

kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas

spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,

uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest

samodzielna zabawa.

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują

na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć

na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej

grupie wiekowej.

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje

edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich

rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami

prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet

pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie

z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 356

8

napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze

literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego

znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się

czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania

i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz

ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma

pomoc w jego rozumieniu.

7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,

czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju,

zapewniając mu zdrowy rozwój.

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele

zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci,

które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia

rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają

rozpocząć naukę w szkole.

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania

przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy

stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych

sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie

do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw,

wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek,

prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje

wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej

zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 356

9

przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany

w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się

takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych

form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików

zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny,

przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką,

świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk

oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania

do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało

możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca

przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne

ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość

wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich

komponowania.

15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.