Rekrutacja 2022/2023

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
CHCĄCYCH ZAPISAĆ
SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
odbędzie się drogą internetową na stronie:
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
(aktywna od 1.03)

w terminie
od 1.03.2022 r. od godziny 8:00
do 15.03.2022 r. do godziny 15:00

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ( wymagane są podpisy obojga rodziców).

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA

 
Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
składają deklarację o kontynuowaniu bądź rezygnacji w wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce.
Składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w terminie:

od 15.02.2022 r. od godziny 8:00 do
21.02.2022 r. do godziny 15:00

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejska w naszym przedszkolu.
 
Wypełniony druk należy złożyć OSOBIŚCIE w sekretariacie .

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr SP.0050.2.7.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska