Rekrutacja

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Miejskim Przedszkolu nr 18

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCY DO PRZEDSZKOLA

Rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola prosimy o składanie w sekretariacie przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w dniach od 15 lutego 2021 do 19 lutego 2021 r.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków i ponownym przystąpieniem do rekrutacji.

Do pobrania: Deklaracja kontynuowania 2020

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO REKRUTACJI

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
odbędzie się drogą internetową na stronie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

w terminie
od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r. w godzinach od.08:00 – 15.00
Po rejestracji internetowej wypełniony wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym