Koncepcja

Koncepcja Pracy
Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
na lata 2016/2017 – 2020/2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 18 znajduje się przy ulicy Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej. Posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt, zabawki i liczne pomoce do zajęć. Przed przedszkolem znajduje się ogród ze sprzętem sportowym dla dzieci. Do placówki uczęszcza 100 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30.

Przedszkole, jako placówka publiczna, prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin, w godzinach od 8.00 do 13.00. Pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest planowana oraz realizowana zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Realizacja tej podstawy jest w ciągu każdego roku szkolnego wzbogacana, ciekawymi propozycjami dodatkowych programów edukacyjnych dla dzieci.

Ponadto placówka posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci organizowanych zgodnie z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami rodziców, tj.: religia, nauka języka angielskiego, zajęcia z psychologiem i logopedą oraz kółka zainteresowań. W przedszkolu pracują wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni oraz życzliwy dzieciom personel administracyjno – techniczny.

Kadra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli przedszkola wraz z dyrektorem. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Kadra pedagogiczna wykazuje bardzo wiele inicjatyw w kwestii wzbogacania oferty edukacyjnej, podnoszenia kwalifikacji oraz dbałości o estetykę wnętrza placówki. Jednym z najważniejszych zadań jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przez nauczycieli oraz zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz modyfikacji ofert edukacyjnych.

WIZJA PLACÓWKI

„Pracą dziecka jest zabawa, dzieci uczą się poprzez wszystko co robią”.

Jesteśmy placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Dążymy do tego, aby dzieci rozwijały swoja aktywność twórczą poprzez działalność plastyczną, teatralną ,taniec i śpiew.

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Pragniemy, aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik i wyobraźnię artystyczną i mogły harmonijnie się rozwijać.

Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców.

Wspieramy we współpracy z rodzicami i środowiskiem rodzinnym, wszelkie przejawy aktywności twórczej naszych wychowanków.

MISJA PLACÓWKI

„Nasze dzieciaki to twórcze przedszkolaki”.

Chcemy być przedszkolem ukierunkowanym na twórczy rozwój dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym dla niego środowisku.

W naszej pracy pragniemy skoncentrować się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka uwzględniając jego aktywność ruchową, muzyczną, werbalną, plastyczną, taneczną i teatralną.

Naszym priorytetem jest rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech jak: kreatywność, wrażliwość, wiara we własne możliwości, śmiałość, otwartość, tolerancja i koleżeństwo.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień.

Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.

Zapewniamy, że każde dziecko w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

1. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w warsztatach, kursach, szkoleniach muzycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych.

2. Organizowanie wyjazdów do: muzeum, teatru, biblioteki, filharmonii.

3. Zapraszanie artystów teatralnych i muzycznych w celu umożliwienia dzieciom obcowania ze sztuką.

4. Udział w różnorodnych konkursach dla dzieci wewnętrznych, miejskich i ogólnopolskich.

5. Cykliczne organizowanie galerii i wystaw prac dzieci w salach, na tablicach w szatni oraz w Centrum Plaza.

6. Zorganizowanie w grupach kącików plastycznych, muzycznych, teatralnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

7. Zachęcanie do twórczych zabaw z użyciem różnorodnych rekwizytów.

8. Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kółek zainteresowań umożliwiających twórczy rozwój dzieci.

9. Prezentowanie umiejętności dzieci podczas różnego rodzaju uroczystości przedszkolnych oraz festynów i przeglądów artystycznych.

W naszym przedszkolu DZIECKO:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym przedszkolu RODZICE:

 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 • Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

W naszym przedszkolu NAUCZYCIELE:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 • Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 • Doskonalą swoją wiedzę i doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Prowadzą obserwację pedagogiczna, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Aktywnie współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 • Proponują rodzicom różnorodne i atrakcyjne formy współpracy.

MODEL ABSOLWENTA:

Podstawowe kompetencje i umiejętności dziecka po ukończeniu edukacji przedszkolnej:

 • Jest samodzielny, umie współżyć i współdziałać w grupie, potrafi podporządkować się regułom obowiązującym w zabawie.
 • Zna swoje prawa i obowiązki.
 • Posiadł umiejętność wyrażania własnego zdania, ocen i sądów.
 • Odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, respektuje prawa innych ludzi.
 • Wykazuje motywację do uczenia się, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.
 • Dostrzega piękno i oryginalność swojego regionu, kultywuje tradycje i zwyczaje regionalne i świąteczne.
 • Ma poczucie bycia Polakiem, rozumie słowo Ojczyzna, zna barwy narodowe i godło Polski, wskazuje na mapie Europy Polskę i naszą stolicę.
 • Dba o swoje bezpieczeństwo, świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych, posiada zaufanie do osób mundurowych niosących pomoc w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
 • Dba o swoje zdrowie, świadomie stosuje zasady higieny osobistej, posiada umiejętność kulturalnego jedzenia, samodzielnie się ubiera.
 • Potrafi obserwować przyrodę, dostrzega zmiany związane z porami roku, rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.
 • Będąc częścią przyrody czuje się za nią odpowiedzialny, zna przyczyny zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 • Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami plastycznymi i piśmienniczymi.
 • Jest wrażliwy na dzieła sztuki, twórczy i otwarty na świat kultury.
 • Prace plastyczne wykonuje różnymi technikami, są one bogate w szczegóły.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory.
 • Posiada dużą sprawność i swobodę w poruszaniu się przy muzyce, zna dużo piosenek i wierszyków.
 • Jest dojrzały psychicznie, fizycznie i społecznie i gotowy do podjęcia nauki w szkole.

Nasi absolwenci to kreatywni i twórczo myślący ludzie, ale przede wszystkim ludzie z wielką empatią i wrażliwością na otaczający ich świat.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

 • wczesne rozpoznawanie uzdolnień dziecka
 • kształtowanie aktywności twórczej w różnych dziedzinach sztuki
 • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • kształtowanie umiejętności odbioru sztuki
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i tanecznej
 • stymulowanie rozwoju dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole
 • wykorzystywanie nowatorskich metod i środków edukacji

CELE GŁÓWNE:

Zakres działań przedszkola nastawiony jest na twórczy rozwój wychowanków, nabywanie przez nich wiedzy i umiejętności w toku własnej aktywności i doświadczania.

Wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się poprzez świadome podejmowanie przez kadrę pedagogiczną zorganizowanych działań edukacyjnych, zgodnych z polityką oświatową.

Promowanie zdrowego stylu życia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przejawia się w wielorakich formach oddziaływań wychowawczych.

Wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanków jest ściśle związane z wyposażeniem ich w umiejętności potrzebne do uzyskania powodzenia w starcie szkolnym.

Poszanowanie indywidualności każdego dziecka sprzyja rozwojowi jego pasji i zainteresowań, umożliwia wyrażanie siebie w dowolny sposób.

PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Cele strategiczne Zadanie/cele szczegółowe
Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Opracowanie systemu diagnozowania dzieci.

Stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Analizowanie działań wychowawczych.

Wdrażanie programów eliminujących zagrożenia i wzmacniających pozytywne zachowania.

Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu. Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola.

Wzbogacanie i modyfikowanie oferty zajęć uwzględniającej zainteresowania dzieci.

Monitorowanie i doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Współdziałanie nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci uwzględniająca ich możliwości i potrzeby.

Doskonalenie funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym. Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, uwzględniających jego potrzeby.

Wykorzystywanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku.

Aktywizowanie rodziców do współdecydowania i uczestniczenia w działaniach na rzecz przedszkola.

Podejmowanie skutecznych działań w zakresie zarządzania przedszkolem. Doskonalenie metod i form współpracy pomiędzy nauczycielami.

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli.

Wykorzystywanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do usprawniania funkcjonowania przedszkola i jego rozwoju.

Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola.

Współpraca z rodzicami

Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną. Zebrania grupowe, spotkania indywidualne.

Konsultacje ze specjalistami.

Gazetka przedszkolna.

Poczta elektroniczna.

Strona na portalu Facebook

Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych i podejmowanych działaniach przedszkola.

Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja rodziców). Warsztaty, szkolenia, prelekcje.

Zajęcia i dni otwarte.

Kącik porad na gazetce informacyjnej.

Wypożyczalnia książek dla rodziców.

Systematyczne przekazywanie informacji z obserwacji i diagnozy dzieci. Spotkania i rozmowy indywidualne.

Informacje z diagnozy grupowej w formie publikacji.

Wymiana informacji o dziecku.

Konsultacje ze specjalistami.

Włączanie rodziców w działania przedszkola. Udział w imprezach, uroczystościach.

Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych.

Aktywne włączanie się w akcje społeczne i charytatywne.

Pozyskiwanie sponsorów.

Udział w konkursach rodzinnych.

Włącznie rodziców do realizacji programów i projektów badawczych, profilaktycznych, zdrowotnych.

Rodzice ekspertami i partnerami placówki.

Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania Realizacja oczekiwań rodziców.

Jawność podejmowanych działań.

Łatwy dostęp do dyrektora i nauczycieli.

Realizacja programu adaptacyjnego i dni otwartych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Promocja przedszkola. Strona internetowa, strona na portalu społecznościowym Facebook, foldery, wizytówki.

Artykuły w prasie lokalnej i telewizji kablowej Sfera.

Organizacja imprez i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych.

Kronika i gazetka przedszkolna

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych. Pomoc dzieciom z Krajów Trzeciego Świata (UNICEF).

Pomoc dzieciom z Domu Dziecka.

Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt Fauna.

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – zbiórka nakrętek.

Uczestnictwo w konkursach lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Konkursy dla dzieci, rodziców i nauczycieli plastyczne, recytatorskie, sportowe, quizy, plenery malarskie, itp.
Organizacja imprez na rzecz społeczności lokalnych. Festyny i pikniki rodzinne.

Organizacja Dnia Dziecka.

Włączenia się w akcje “Sprzątanie świata”.

Współpraca z Domem Seniora.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie różnych form doskonalenia dla dyrektorów i nauczycieli z innych placówek.

Publikowanie artykułów w prasie pedagogicznej i na stronach internetowych.

Współpraca z instytucjami i organizacjami. SP nr 4, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Muzeum im. Chroboka, KWK Pokój, Państwowa Szkoła Muzyczna, MCK, SANEPID, Schronisko dla zwierząt Fauna, Parafia pw. Ducha Św., Urząd Miasta, lokalne sklepy itp.

EWALUACJA KONCEPCJI:

Działania

Termin realizacji

1. Sprawdzanie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji.

na początku każdego roku szkolnego

2. Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy.

dwa razy w roku (po zakończeniu każdego semestru)

3. Określenie sposobu, środków, metod i form realizacji kierunków pracy określonych w koncepcji.

na zakończenie każdego roku szkolnego

4. Modyfikowanie koncepcji w zależności od potrzeb.

na bieżąco

5. Oszacowanie efektów realizacji koncepcji.

po 5 latach

6. Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację zadań określonych w koncepcji.

po 5 latach

7. Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki.

po 5 latach